Saturday, October 30, 2010

4oς Συντονισμένος Οραματισμός "Μπλέ Ουρανοί" - 4th synchronized Meditation "Blue Skies" - 4e synchronisierte Meditation "Blaue Himmeln"

Αγαπημένοι φίλοι
σας θυμίζω τον καθιερωμένο Κυριακάτικο συντονισμό μας για αύριο στις 10μμ.

Καλή αντάμωση στους "Μπλέ Ουρανούς"
Ευχαριστώ που είστε μέρος της προσπάθειας - ενημερώστε και άλλους φίλους σας- διαδώστε τα παρακάτω λινκ

Με αγάπη
Βίκυ Χρυσού -τοξότισσα


ΥΓ:Μην ξεχνάτε πως ήδη έχουμε ιδιωτικό χώρο συζήτησης για την ομάδα μας, αλλά και άλλες ανάλογες προσπάθειες εδώ:http://creatingrealities.ning.com/forum/topics/omhada-mplhe-oyranohi 
____________________

Dear Friends
 I would like to remind you of our synchronized meditation on Sunday's at 10pm

Let us meet again in the "Blue Skies"
Thank you for beign part of this - Let your friends know about this activity - Forward the links bellow

With deep respect
Vicky Chrysou -toxotissa (sagittarius woman)


PS: Remember we now have our own team forum here: http://creatingrealities2.ning.com/forum/topics/blue-skies-team-about-our

______________________

Liebe Freunde
Ich moechte Euch hiermit an unseresynchronisierte Meditation an Sonntags um 22:00Uhr erinnern

Lasset uns mal wieder in die "Blauen Himmeln" treffen
Vielen Dank fuer Ihre Teilnahme - Lassen Sie Eure Freunde ebenfalls von diese Aktion wissen - Senden Sie die entprechende links weiter

Mit tiefem Respect
Vicky Chrysou -toxotissa (Sagittarius)


-Vergisst nicht wir haben nun unseren eigenen Team-Forum (momentan nur in englisch und griechish, siehe links oben- Falls es so noetig wird werden wir einen Deutschprachigen Forum ebenfalls starten)

Tuesday, October 26, 2010

Wirst Du fuer den Weltfrieden mithelfen?

Am November 06-07 wird eine Welt "Ceremony of Fire" - AURA FESTIVAL , fuer die Welt- Einheit und den Wel-Frieden stattfinden.

 Es wird die Unterstützung von uns allen gebraucht, um die Verbreitung dieser Nachricht moeglichst schnell  auf der ganzen Welt zu schaffen.

Liebe Freunde,

Hilft bei der Schaffung von Frieden in der Welt!

Bitte kommt alle mit uns!

Am vergangenen Sonntag, der Agon-Shu Mönch, Bruder Tomono, hat mit uns ein besonderes Mantra geteilf, das für die direkte Übertragung der Weisheit und fuer das Haupt-Event vom 7. November eingesetzt werden kann. Wenn Sie tiefer in die Wirklichkeit dessen, was durch das bestimmte Ereignis (der Zeremonie), der Menschheit angeboten wird, sind wir sicher, dass Sie mit uns einig sind, dass wir eine fantastische Gelegenheit bekommen, um qualitaetsmaessige Aenderungen einzusetzen fuer eine Welt der Harmonie, der Qualität und der Ruhe. Viele von Ihnen haben fleißig seit Jahrzehnten für einen grundlegenden Wandel im Bewusstsein gearbeitet, dass die Geburt einer neuen Welt fördern kann.

Was wir brauchen, damit dies geschehen kann Bist DU!

Will you help create global peace?Please help prepare for the Buddhist-Maya Global Fire Ceremony November 7th!

Dear Friends,
Please help create world peace!

Please join us!

Last Sunday, Agon-Shu monk, Brother Tomono, shared a special mantra we can use to prepare us for the direct transmission of wisdom and for the main event on November 7th. As you look deeper into what this event offers humanity, we're sure you’ll agree we have a phenomenal opportunity for a quantum shift toward a world of harmony, oneness and peace. Many of you have been working diligently for dozens of years for a fundamental change in consciousness that can foster the birth of a new world.

What we need to make this happen is YOU,

Θα βοηθήσεις στη Δημιουργία Παγκόσμιας Ειρήνης?

Στις 6 - 7 Νοεμβρίου θα λάβει χώρα η παγκόσμια "Τελετή της Φωτιάς" AURA  FESTIVAL (τελετή σε συνεργασία βουδιστών  & Μάγια)  με στόχο την παγκόσμια Ενότητα και Ειρήνη.

Προκειμένου να διαδοθεί έγκαιρα το μύνημα τους ζητούν τη συνδρομή όλων μας ώστε το μύνημα αυτό να διαδοθεί σε όλο τον κόσμο.

Αγαπητοί φίλοι της SOTA (Shift of the Ages),

Βοηθήστε στη δημιουργία της παγκόσμιας ειρήνης!

Παρακαλούμε ελάτε όλοι μαζί μας!

Tην περασμένη Κυριακή ο μοναχός του Agon-Shu, αδερφός Tomono, μοιράστηκε μαζί μας ένα ειδικό mantra που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για την άμεση μετάδοση της σοφίας και για το κύριο γεγονός της 7ης Νοεμβρίου. Αν κοιτάξετε πιο βαθιά το γεγονός του τι προσφέρει το συγκεκριμένο γεγονός (η τελετή) στην ανθρωπότητα, είμαστε σίγουροι ότι θα συμφωνήσετε μαζί μας ότι έχουμε μια εκπληκτική ευκαιρία για μεγάλη ποιοτική αλλαγή, για έναν κόσμο αρμονίας, ποιότητας και ειρήνης. Πολλοί από εσάς έχουν εργαστεί επιμελώς για δεκάδες χρόνια για μια θεμελιώδη αλλαγή στη συνείδηση που μπορεί να ευνοήσει τη γέννηση ενός νέου κόσμου.

Αυτό που χρειαζόμαστε για να συμβεί αυτό είσαι ΕΣΥ

Saturday, October 23, 2010

3η πνευματική συνάντηση "Μπλέ Ουρανοί" - 3rd "Blue Skies"- spiritual Meeting - 3e "Blaue Himmeln"-spirituelle Versammlung

Αγαπημένοι φίλοι και μέλη της ομάδας

όπως κάθε Κυριακή, έτσι και αύριο το βράδυ στις 10μμ θα συντονιστούμε για την δημιουργία της πραγματικότητας των "Μπλέ Ουρανών" και της παγκόσμιας αρμονίας, με τον ίδιο τρόπο που εφαρμόσαμε  και τις προηγούμενες φορές. (για τα νεώτερα μέλη οι πληροφορίες εδώ

Παρακαλώ για τον καλύτερο συντονισμό μας -όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει -  να δηλώσετε τον τόπο από όπου "συγχρονίζεστε" και το όνομα σας στο
(εννοείται πως η πόλη και το μικρό σας όνομα είναι αρκετά! δεν χρειαζόμαστε τα "πλήρη στοιχεία σας")
 Μετά το συντονισμό μπορούμε να γράψουμε τις εντυπώσεις μας στα σχόλια της παρούσας ανάρτησης εάν το επιθυμείται ή εάν προτειμάτε αυτό μπορεί να γίνει και σε ομαδικά e-mail μεταξύ των μελών για να μην διαρρέουν. Εσείς αποφασίζεται.

 Καλή  μας αντάμωση
Dearest friends and team members
like every Sunday, so tomorrow night at 10pm we all will coordinate for the creation of the reality of "Blue Skies" and global harmony, the same way that we applied the previous times. (For younger members of the information here)
Please for the better coordination of us all -those who do not already done it - indicate the place from where they "sync" and your name in
(city-Land and your first name is enough! We do not need the "full details"!!!)

After the synchronization we can write our impressions in the comments of this posting if you wish or if you prefere we can do this by group e-mails among the members. You decide.
 
Let us "meet" againLiebe Freunde und Teammitglieder
wie jeden Sonntag, so auch morgen Abend um 10 synchronisieren wir uns fuer die Schaffung der Realität der "Blauen Himmeln" und der globalen Harmonie, nach der Art und weise, die wir schon angewendet haben. (Für die jüngeren Mitglieder der Informationen hier)
Bitte, für unsere eine bessere Synchronisierung -die, die es noch nicht bereits getan haben- sollen den 
Ort angeben wo sie Leben und Ihren Namen (keine Genaue Adresse!- nur Land und Vorname ist auch Genug) Anmeldung hier:

Nach der Synchronization koennen wir unsere  Eindrücke in den Kommentaren dieses Beitrags schreiben, wenn Sie wollen, oder wenn sie es bevorzugen, können diese in Gruppen-E-Mails unter unseren Mitgliedern durchgeführt werden. Sie entscheiden, wie wir es machen sollen.

 Lasset uns "wieder treffen"!

Thursday, October 21, 2010

ΜΠΛΕ ΟΥΡΑΝΟΙ - BLUE SKIES - BLAUE HIMMELN- I Cieli azzurri

Στις 10.10.2010 ξεκίνησε μια παγκόσμια προσπάθεια χρήσης πνευματικών μεθόδων ως ενεργός πνευματικός ακτιβισμός εστιάζοντας για αρχή στην αλλαγή της σημερινής "πραγματικότητας" των χημικών αεροψεκασμών. 

Από σήμερα - και λόγω της συμμετοχής στην ομάδα ανθρώπων που δεν χρησιμοποιούν το facebook- η σελίδα αυτή θα φiλοξενεί το γενικό χώρο ενημέρωσης και συζήτησης μεταξύ των μελών της ομάδας μας. (Η σελίδα μας στο facebook: http://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?gid=166475880034438 )

Είχα ήδη ενημερώσει πως σταδιακά θα συμπεριλάβουμε και άλλα φλέγοντα ζητήματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος, πέρα από το ζήτημα των χημικών αεροψεκασμών. 

Παρακαλώ όσοι γνωρίζουν κάποια γλώσσα πέραν της αγγλικής ή της γερμανικής και θέλουν να βοηθίσουν στη διάδοση του μυνήματος μας, ας το δηλώσουν, για να έχουμε μεταφράσεις των κειμένων μας και σε άλλες γώσσες.

Επιθυμητή βεβαίως είναι και η συμετοχή σας στην έυρεση και αξιοποίηση προσθήκη υλικού που υποστηρίζει με επιστημονικές έρευνες, βίντεο ή κείμενα, την πρακτική εφαρμογή των πνευματικών μεθόδων για τη συνειδητή δημιουργία και μετουσιωση της καθημερινής πραγματικότητας μας.

Ευχαριστώ θερμά για το ζεστό αγκάλιασμα της ιδέας και την ενθουσιώδη συμμετοχή σας από την πρώτη στιγμή.

Ας γίνουμε ακόμη περισσότεροι κι ας αγκαλιάσουμε ολόκληρο τον πλανήτη μας!

**************


On 10.10.2010 started a global effort to use mental methods as effective spiritual activism starting by focusing on  the issue to change the current "reality" of chemical sprayings around the globe.

Starting by today - and because of the fact that in the group
participate people who do not use facebook-, this page will be used as the general area of information and discussion among the members of our team.


Please those who speak a language apart from English or German and want to help to spread our message, let's declare it, so we can offer translations in other languages also.

Your contribution in this page is of course desired: to find for examble material that supports the practical effectivity of the application of spiritual methods for the use in the area of the conscious creation and transformation of our everyday reality, (scientific research, video or text) etc.
Thank you σο much for the warm embrace of the idea and your enthusiastic participation from the outset.
Let us even be more people participating and let us embrace the whole planet!

*******************


Am 2010.10.10 startete eine globale Anwendung geistlicher Methoden , als drastischer spiritueller Aktivismus, mit dem anfaenglichen Schwerpunkt die aktuelle "Wirklichkeit" der chemtrails zu ändern.
Ab heute - und wegen der Tatsache dass in der Gruppe "BLAUE HIMMELN" Menschen teilnehmen, die die Facebook-Seite nicht benutzen,- wird diese Seite dem allgemeinen Bereich der Information und Diskussion unter den Mitgliedern unseres Teams dienen.


Eine Bitte: diejenigen, die eine weitere Sprache kennen, abgesehen von Englisch oder Deutsch und mithelfen wollen unsen Versuch in weitere Sprachen zu uebersetzen, um es auch in andere Sprachen weiterverbreiten zu koennen,  sollen Sie sich melden!

Gewünscht ist natürlich auch jedrer Beitrag den Sie finden, der  die praktische Anwendung der spirituellen Methoden für die bewusste Schaffung und Umsetzung unserer Alltagsrealität untermauert, auf die wissenschaftliche Forschung basierend (z.B. Video oder Texte)
Vielen Dank für die herzliche Umarmung der Idee und Ihre rege Teilnahme vom ersten Moment an.


Lassen Sie uns noch mehr werden und lassen Sie uns den ganzen Planeten
umarmen !


**********

 


I Cieli azzurri

A 2010/10/10 ha lanciato uno sforzo globale per usare metodi mentale come attivismo efficace concentrandosi su autorità spirituale per cambiare l'attuale "realtà" di spruzzatura chimica.


A partire da oggi - e partecipando al gruppo di persone che non usano facebook,questa pagina ‘e l'area generale di informazione e discussione tra i membri del nostro gruppo. 


Ero stato informato che a poco a poco comprenderemo altri pressanti problemi di interesse globale, a parte la questione della chimica a spruzzo.


Si prega, quelli che conoscono una lingua diversa dall'inglese o dal tedesco e vogliono aiutare per diffusione questo messaggio, possono dichiarare di avere traduzioni di testi.


Auspicabile è davvero questo il contributo di trovare e utilizzare aggiungere il supporto hardware per la ricerca scientifica, video o testo, l'applicazione pratica di metodi spirituali per la creazione cosciente e tradurre la nostra realtà quotidiana.


La ringrazio molto per il caldo abbraccio l'idea e la vostra partecipazione entusiasta.

Cerchiamo ancora di più e farci abbracciare l'intero pianeta!

Monday, October 11, 2010

Die erste koordinierte Welt Visualisierung "Blaue Himmeln" ist eine Tatsache!


Jetzt Co-Kreieren wir eine neue Realität.


Liebe Freunde, bevor Ich über andere Themen etwas schreibe, möchte ich heute ein paar Worte über die gestrige koordinierte Team Visualisierung der Gruppe "Blaue Himmeln" sagen.

Zuerst möchte ich allen danken, die so spontan und sofort die Idee umarmten und mit dem Herzen verstehen wie die Effektivität dieser Koordinierung funktioniert, während sich gestern am 10.10. um 10.00Uhr nachmittags mehr als 50 Personen aus der ganzen Welt abgestimmt haben und gemeinsam eine Gruppen-Sendung hoherer Vibrationen losgaben, die praktisch eine neue Realität baut. Ich moechte ebenfalls noch alle andere danken, die sich weiterhin mit uns koordinieren.

The first World coordinated "Blue Skies" visualization is a fact!

Now we are co-creating a new reality!

Dear friends, before I say anything else today I would like to say a few words about yesterday's team coordinated visualization of the group "Blue Skies"

First of all, I want to thank everyone who so spontaneously and immediately embraced the idea and understand with their heart, how the effectiveness of this coordinated visualization works, as more than 50 people tuned yesterday 10.10.2010 at 10pm in a group release of high vibration, wich practically build a new reality, and all of them who will continue to align with us in the future process.

Ο 1ος Παγκόσμιος συντονισμένος οραματισμός "Μπλέ Ουρανοί" είναι γεγονός!

Τώρα Συν-δημιουργούμε μια νέα πραγματικότητα.

Αγαπημένοι μου φίλοι πριν να αναφερθώ σε οτιδήποτε άλλο σήμερα θα ήθελα να πω δυό λόγια για τον χθεσινό, ομαδικό συντονισμένο οραματισμό της Ομάδας "ΜΠΛΕ ΟΥΡΑΝΟΙ"

Κατ' αρχήν θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους τόσο αυθόρμυτα και άμεσα αγκάλιασαν την ιδέα και κατανόησαν με την καρδιά τους τον τρόπο λειτουργίας και αποτελεσματικότητας του συντονισμού αυτού, καθώς περισσότερα από 50 άτομα συντονίστηκαν χθες 10.10. στις 10μμ σε μια ομαδική εκπομπή υψηλών δονήσεων που χτίζουν πρακτικά μια νέα πραγματικότητα, αλλά και όσους θα συνεχίσουν να εναρμονίζονται μαζί μας στην πορεία...