About

Η δημιουργία ξεκινά με τη σκέψη και συνοδεύεται από δονήσεις συναισθημάτων και εικόνων. Η δε σκέψη χτίζεται με το λόγο- τις λέξεις, ωστόσο μια σκέψη αρχίζει να αποκτά ένα πρώτο δυναμικό υλοποίησης όταν έχουμε πετύχει να την απεικονίσουμε νοερά στον πίνακα του νου μας...

Επίσης γνωρίζουμε πως εκεί που στρέφουμε την προσοχή μας αυτό ακριβώς ενδυναμώνουμε. Υπ' αυτή την έννοια ακόμη και η κλασική μορφή ακτιβισμού που "εναντιώνεται" σε κάποια κακώς κείμενα της σύγχρονης πραγματικότητας μας αποτελεί εσφαλμένη -ως ένα βαθμό- αντιμετώπιση των ζητημάτων, αφού αντί να γίνεται συλλογική δράση ο πραγματικός στόχος, στόχος και αυτοσκοπός γίνεται η "εναντίωση" στο ζήτημα που δεν μας αρέσει...

Κατανοούμε πως η εστίαση της συγκέντρωσης μας σε αυτό που πραγματικά επιθυμούμε -και όχι σε αυτό που δεν θέλουμε- είναι αποφασιστική. Επίσης ο ομαδικός συντονισμός μας ενισχύει τη δημιουργική δύναμη υλοποίησης του επιδιωκόμενου στόχου.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως εθελοτυφλούμε ή πως κλείνουμε τα μάτια μας στην πραγματικότητα γύρω μας. Χρειάζεται διάκριση, ωστόσο φαίνεται πως η συνειδητή συν-δημιουργία ως μέθοδος πνευματικού ακτιβισμού, αποτελεί μια μέθοδο πολύ αποτελεσματική από την στείρα αντί-δραση.

Στην προσπάθεια μας να εφαρμόσουμε αυτά τα πνευματικά εργαλεία στην πράξη σκεφτήκαμε πως  εφαρμογή της συνειδητής δημιουργίας μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη στο φλέγον ζήτημα των χημικών αεροψεκασμών, όπου οι μέχρι σήμερα προσπάθειες δεν κατάφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα: καθαρούς μπλε ουρανούς δίχως χημικά και πρόσθετη μόλυνση.

Η ιδέα έγινε θερμά δεκτή από εκατοντάδες ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και έτσι σχηματίστηκε μια πρώτη ομάδα: οι "Μπλέ ουρανοί".

Αυτό δεν σημαίνει πως θα παραμείνουμε περιορισμένοι σε αυτό το ζήτημα.

Την ίδια μέθοδο μπορούμε να εφαρμόσουμε σε όλα τα φλέγοντα ζητήματα όπως: αδικία, οικονομική λεηλασία, φτώχεια, πείνα, βία, μίσος, ρατσισμός, μόλυνση του περιβάλλοντος, πόλεμοι, ασθένειες, δυστυχία, καταστροφές κτλ. Σε κάθε επιπλέον στόχο που θα περιλαμβάνουμε εννοείται πως εστιάζουμε σε αυτό που θέλουμε: δικαιοσύνη, αφθονία, ειρήνη, αγάπη, ενότητα, υγεία, χαρά, δημιουργικότητα κτλ.

Δεν είναι ανάγκη να επιλέγουμε νέο τίτλο για κάθε ομάδα, αφού τα ίδια άτομα, στον ίδιο οραματιμό μπορούν να εργαστούν για την παγκόσμια αρμονία σε κάθε εκδήλωση της καθημερινότητας μας, δημιουργώντας την επιθυμητή πραγματικότητα.

Θα χαρούμε να συντονιστείτε μαζί μας για να συνδημιουργήσουμε την πραγματικότητα αρμονίας που επιδιώκουμε.


********** in german************


Die Schöpfung beginnt mit Gedanken und wird mit Vibrationen von Emotionen und Bildern begleitet. Die Gedanken werden mit Worte gebaut, aber ein Gedanke erhaehlt genug Potenzial zu seiner Manifestierung als Schoepfung erst wenn wir diese geistig zu visualisieren beginnen -d.h. den geistigen Bild unserer Schoepfung kreiert haben...
Wir
wissen ebenfalls dass wir das stärken worauf wir unseren Augenmerk focusieren. In diesem Sinne, ist auch die klassische Form des Aktivismus als "Gegensatz" (kontra) zu jeglichem Problem unserer heutigen Wirklichkeit in gewissem Maße falsch ist, da wir die "Opposition" zum Selbstzweck erheben, anstatt dass wir uns mit dem kollektiven Handeln auf das eigentliche Ziel/ Zweck focusieren ...

Wir verstehen also, dass der Fokus unserer Konzentration auf das, was Sie wirklich wollen, und nicht auf dass was wir nicht wollen oder moegen entscheidend ist.
 
Dies bedeutet nicht, dass wir uns selbstverblenden und die Augen for die Realität um uns herum schliessen. Wir brauchen einen gesunden Unterscheidungsvermoegen, aber es scheint, dass die bewusste Ko-Kreation als eine Methode des spirituellen Aktivismus, eine sehr effektivere Methode sein kann, als der der sterilen Reaktion.
In unserem Versuch, diese geistigen Werkzeuge in der Praxis anzuwenden dachten wir, dass die Anwendung der bewussten Schöpfung
auf das brennende Thema der chemtrails besonders hilfreich sein kann,  da die bisherigen Bemühungen fur das gewünschte Ergebnis (:strahlend blaue Himmeln ohne zusätzliche Chemikalien und Umweltverschmutzung) gescheiterthaben .
Die Idee wurde von Hunderten von Menschen aus der ganzen Welt begrüßt und es entstand eine erste Gruppe: die "Blue Skies"/"Blaue Himmeln".
Dies bedeutet nicht, dass wir an dieses Thema begrenzt bleiben werden.
Das gleiche Verfahren kann auf alle brennenden Themen wie: Ungerechtigkeit, wirtschaftliche Plünderung, Armut, Hunger, Gewalt, Hass, Rassismus, Umweltverschmutzung, Kriege, Krankheit, Elend, Zerstörung, etc., angewendet werden. Fuer jeden zusätzlichen Ziel, den wir aufnehmen wollen ist verstaendlich, dass wir uns auf die Gewuenschte Qualitaet konzentrieren, die wir erleben wollen: Gerechtigkeit, Wohlstand, Frieden, Liebe, Einheit, Gesundheit, Freude, Kreativität, etc.
Es besteht keine Notwendigkeit, einen neuen Titel für jede Gruppe zu wählen, da die gleichen Leute in der gleichen meditation für die globale Harmonie in allen Erscheinungsformen des täglichen Lebens arbeiten koennen, indem Sie Ihre gewünschten Realität geistig vorkreieren.
Wir werden uns feuen wenn Sie auch mitmachen, damit wir gemeinsam die Realität der Harmonie ko-kreieren koennen.

********** in english ************

The creation begins with thought and is accompanied by vibrations of emotions and images. The thoughts are built with words, but a thought beginns to become enough of his potential for a manifestation of Creation only when we begin to visualize these 'mental pictures'/these mental images of our whished creation...
We also know that we strengthen that on what we are focussing our attention. In this sense, the classical form of activism as a "contrast" (against/ant-movents) on all questions of our present reality is
in some degree falseis  because we raise this "opposition" to an end in itself, instead that we focus on the collective action for that ultimate goal / purpos hat we realy want...
We therefore understand that the focus of our concentration on what you really want, and not on that we do not want or like is crucial. And
our team coordination by the synchrinized meditation strengthens our creative power of achieving the desired objective.
 
This does not mean that we begin to become "blind" and close our eyes for the reality around us. We need a healthy abbility of
differentiation, but it seems that the conscious co-creation, as a method of spiritual activism, can be a very effective method -more effective than the sterile reaction.
In our effort to apply these spiritual tools in practice, we thought that the application of conscious creation on the burning issue of chemtrails can be particularly helpful, because all other actions till now remain without a positive resoult (: bright blue skies with no additional chemicals and pollution)

The idea was welcomed by hundreds of people from all over the world and created a first group: the "Blue Skies" / "Blue skies".

This does not mean that we will be limited to this subject.
The same procedure can
be applied on all other burning issues such as: injustice, economic plunder, poverty, hunger, violence, hatred, racism, pollution, wars, disease, misery, destruction, etc.,. For each additional goal we want to add is understandable that we focus on the desired quality, we want to experience, justice, prosperity, peace, love, unity, health, joy, creativity, etc.
There is no need to choose a new title for each group because the same people in the same meditation can work for global harmony in all manifestations of everyday life by spiritual pre-creating our desired reality.
We will be very happy if you also take part in this, so that
we together can co-create the harmony.