Monday, January 10, 2011

Έναρξη εργασιών 2ου κύκλου - Beginn of 2nd workcycle - 2ter work-Zyclus beginnt

Αγαπητά μέλη της Ομάδας
οι ψεκαστικές επιχειρήσεις εντάθηκαν ιδιαίτερα στο επίκεντρο του συντονισμού μας (Καρδίτσα-Θεσσαλία) αλλά και σε όλη την Ελλάδα.

Βέβαια είναι ιδιαίτερα αδύναμες, αφού ο ήλιος και η συντονισμένη μας πρόθεση ανοίγουν τρύπες και η ζωογόνηση όλων με τις ευεργετικές ποιότητες της ηλιακής ενέργειας νικά.
Οφείλουμε ωστόσο να συντηρήσουμε και να ενδυναμώσουμε τη δική μας πραγματικότητα των Μπλε Ουρανών, οπότε περνάμε σε ένα 2ο κύκλο εργασιών, ο οποίος θα αποτελεί συνισταμένη τόσο του εβδομαδιαίου οραματισμού μας, όσο και ενός καθημερινού μάντρα.

Ζητώ από όλα τα μέλη κατ' αρχήν να διαδώσουν τις τεχνικές πνευματικής αντιμετώπισης των ψεκασμών, αλλά και του κειμένου οραματισμού μας, όπου και όπως μπορούν σε ελληνικές κοινότητες, διαδυκτιακά ή δια ζώσης.

Μία φορά την εβδομάδα τουλάχιστον, κάθε Κυριακή, θα συντονιζόμαστε στις 10μμ για πλήρη οραματισμό. Όσοι μπορούν και θέλουν και καθημερινά, παρέα με τη δική τους ομάδα ή μόνοι τους σε συντονισμό με την ομάδα των Μπλε Ουρανών.

Και καθημερινά όμως έστω για πέντε λεπτά, θα στέλνουμε στις 10μμ (ή όποια άλλη στιγμή μας βολεύει) την πρόθεση μας. Τι θα κάνουμε? Απλά θα δημιουργούμε νοερά την εικόνα των μπλε καθαρών ουρανών με τον ήλιο να λάμπει και με δύναμη ψυχής με απόλυτη πεποίθηση και βεβαιότητα θα επαναλαμβάνουμε μια φράση επιβεβαίωσης, αφού δούμε την εικόνα: "Και έτσι είναι, οι ουρανοί είναι μπλε καθαροί, και ο ήλιος λάμπει και μας ζωογονεί" (Όσοι δεν καταφέρνουν με την πρώτη να δουν νοερά την εικόνα φτάνει να επαναλαμβάνουν τρεις φορές τη φράση επιβεβαίωσης με την ανάλογη πεποίθηση βεβαιότητας πως έτσι ΕΙΝΑΙ!!!).


**********************
2ter work-Zyclus beginnt
*****************

Sehr geehrte Mitglieder der Gruppe
Die Chemtrails Operationen wurden vor allem in den Herzen unserer Koordinierung (Karditsa, Thessalien) und in ganz Griechenland intensiviert.

Sicherlich sind diese nun mehr sehr schwach, da die Sonne und unsere koordinierte Absicht, Löcher in diese "chemtrail Suppe" kreieren und all die positiven Eigenschaften der Sonnenenergie gewinnt.

Wir aber, zur Erhaltung und Stärkung unserer eigenen Realität von blauen Himmeln, betreten nun eine zweite Phase, die Komponente unserer wöchentlichen koordinierten Meditation sowie ein tägliches Mantra beinhaltet.

Ich bitte grundsätzlich alle Mitglieder die Texte spirituelen technischen Mittel "gegen" chemtrails, und unsere coordinierte Meditation zu verbreiten, wie immer und wann Immer Sie können in Gemeinden, per Internet oder persönlich.

Einmal in der Woche, mindestens jeden Sonntag um 10pm, werden wir uns für die vollständige Meditation koordinieren. Diejenigen, die fähig und willens sind koennen dies auch jeden Tag, zusammen mit ihrer eigenen Gruppe oder allein, in Abstimmung mit der Gruppe der blauen Himmel durchfuehren.

Aber auch äglich, für fünf Minuten, werden wir um 10pm (oder andere Zeit, die günstig für jeden von uns ist) unsere Absicht senden . Was ist zu tun? Wir werden einfach eine Vorstellung von der blauen klaren Himmel mit der scheinenden Sonne innerlich visualisieren und mit der Kraft der Seele -mit absoluter Überzeugung und Gewissheit - werden wir eine Bestätigungs-Phrase (mantra) wiederholen, nachdem wir das Bild spirituell sehen: "Und so ist es, der Himmel ist klar blau und die Sonne scheint und belebt uns "(diejenigen, die die anfangs das Bild innerlich nicht sehen koennen brauchen sich keine Sorge zu machen, es reicht, den Satz/mantra dreimal mit Sicherheit zu wiederholen, dass es so IST !!!).

*************
Beginn of 2nd workcycle
*****************

Dear Group Members
The spraying operations were intensified especially in the heart of our coordination (Karditsa, Thessaly) and throughout Greece.

Certainly they are very weak, since the sun and our coordinated intention to open holes and of all the beneficial qualities of solar energy win.

We, however, have to preserve and strengthen our own reality of blue sky, so we are entering a second cycle of coordenated work, which will be a component of both our weekly vision of the blue skyes (as we use to do, see the whole text of coordenated meditation) as well as a daily mantra.

I ask all members in principle to disseminate the technical spiritual response to chemtrails, and our coordenated meditatio , where you can in Greek communities, and international communities of good will, through internet or in person.

At least once a week, every Sunday, we will be coordinated at 10pm for full meditation. Those who are able and willing can do this every day, along with their own group or alone, in coordination with the group of blue skies.

But we will also sent every day for five minutes, at 10pm (or any other time convenient time to each of you) to our intent. What to do; We will simply create a mental picture of the blue clear sky with the sun shining and enegetisize this through soul power with absolute conviction and certainty and then we will repeat a phrase confirmation (mantra), after seeing the picture: "And so it is, the skies are clear blue and the sun shines and enlivens us " (those who fail to see at the beginning the mental image, have not to worry, it is enough to repeat the phrase three times by remaining absolutely certain that so IT is !!!).

Sunday, November 28, 2010

We conntinue! - Συνεχίζουμε! - Wir machen weiter!

Και συνεχίζουμε!!!!!

Απόψε στις 10μμ όπως κάθε Κυριακή ο συντονισμένος οραματισμός μας! Η δράση μας έχει δείξει ήδη τα πρώτα αποτελέσματα!
Μπορεί οι αεροψεκασμοί να συνεχίζονται ωυχθημερόν ακόμη... όμως η πράξη δείχνει πως η δράση τους είναι περιορισμένη πλέον και αδύναμη, αφού οι γνωστές γραμμές δεν σχηματίζουν πλέον τα γνωστά πλέγματα και ο ήλιος είναι όλο και συχνότερα και για μεγαλύτερη διάρκει κοντά μας!

Συνεχίζουμε με τον ίδιο ενθουσιασμό μέχρι να επικρατήσει η ΔΙΚΗ μας πραγματικότητα!!!

Wir machen weiter!
Heute Abend um 22Uhr, wie jeden Sonntag unsere synchronisierte Meditation! Unsere action hat schon die erste praktische Effekte gezeigt! Es mag sein dass die Sprueh-Actionen wieterhin stattfinden, aber die SOnne ist immer mehr zu sehen und die "weisse Suppe" am Himmel dauren nicht mehr wie frueher... Das Blaue setzt sich durch!

Wich machen genauso begeister weiter, bis sich unsere Realitaet durchsetzt!


We conntinue!
Today at 10 as every Sunday our synchronized meditation! Our action shows the first practical effects!
They may spray as usual but tha trails last not any more as before. The sun is to see and the "white soup" lasts only a few minutes before the blue sky commes back again!
We conntinue with the same enthusiastic force until OUR reality is the only one out there!

Saturday, November 20, 2010

Δικτυακές θέσεις "Μπλε Ουρανοί" - "Blue Skies" webpoints - "Blaue Himmeln"-Netzstellen

Ενημερώνω και μέσω του μπλογκ αυτού, πως η ομάδα "Μπλε Ουρανοί" βρίσκεται πλέον και επικοινωνεί μέσω της κοινότητας "Creating Our Reality" στην ειδική ομάδα που ασχολείται με το ζήτημα των καθαρών ουρανών στη θέση αυτή http://creatingrealities.ning.com/group/blueskies

Για το αγγλόφωνο κοινό υπάρχει ανάλογος τόπος επικοινωνίας στην κοινότητα του chemtrails Truth http://chemtruth.ning.com/group/blueskies, αλλά και του Children of the Sun http://sunchildren.ning.com/group/blue ενώ συνεχίζει να λειτουργεί η σελίδα μας στο facebook... http://www.facebook.com/group.php?gid=166475880034438&ref=share στην αγγλική, ελληνική και γερμανική γλώσσα.

Οι συναντήσεις μας συνεχίζουν να λαμβάνουν χώρα (νοερά) κάθε Κυριακή στις 10μμ. τοπική ώρα.
Ενημερώστε τους φίλους σας σε όλο τον κόσμο!


I inform you once again that our "Blue Skies" Team has found his topic in our ning community "Creating Our Reality" under the same title "Blue Skies" and continues to work for the matter of clear blue skies, as an answear to chemtrails and other atmospherical pollution. In greek here:  http://creatingrealities.ning.com/group/blueskies

For english speaking peple we have a communication portal in the ning community of  "chemtrails Truth" http://chemtruth.ning.com/group/blueskies, and in the portal of "Children of the Sun" http://sunchildren.ning.com/group/blue while there still exsists our facebook page... http://www.facebook.com/group.php?gid=166475880034438&ref=share  in english, german and greek.


Our "meetings" continue to take place (menatly) every Sunday at 10 in the afternoon your local time...
Inform your friends all over the world!

Tomorrow our 7th synchronized meditation..

Liebe Freunde ich informiere euch dass unser "Blaue Himmeln" Gruppe ihr heim under die Ning Gemeinde "Creating Our Reality" unter "Blaue Himmeln" gefunden hat und weiter daran arbeitet um die Realitaet der Blauen Kristalklaren Himmeln zu manifestieren als eine Antwort auf Chemtrails und atmosphaerische Verschmutzung. Auf griechisch hier:  http://creatingrealities.ning.com/group/blueskies

Fuer englisch sprechende haben wir eine Stelle unter die  "chemtrails Truth" ning-gemeinde http://chemtruth.ning.com/group/blueskies, und in "Children of the Sun" http://sunchildren.ning.com/group/blue waehrend unsere facebook Seite... http://www.facebook.com/group.php?gid=166475880034438&ref=share  in englisch, deutsch und griechisch weiter existiert.


Unsere "meetings" finden weiterhin jeden Sonntag um 10Uhr abends (locale Zeitangabe) statt  ...

Morgen Nachmittag unsere 7e synchronisierte Meditation.. 
Informieren Sie Ihre Freunde ueberall auf der Welt!

Saturday, November 6, 2010

5ος Συντονισμός ΜΠΛΕ ΟΥΡΑΝΟΙ - 5th synchrnized Meditation BLUE SKIES - 5e synchronisierte BLAUE HIMMELN meditation

Αγαπημένοι φίλοι
σας θυμίζω τον καθιερωμένο Κυριακάτικο συντονισμό μας για αύριο στις 10μμ.

Καλή αντάμωση στους "Μπλέ Ουρανούς"
Ευχαριστώ που είστε μέρος της προσπάθειας - ενημερώστε και άλλους φίλους σας- διαδώστε τα παρακάτω λινκ

Με αγάπη
Βίκυ Χρυσού -τοξότισσα


ΥΓ:Μην ξεχνάτε πως ήδη έχουμε ιδιωτικό χώρο συζήτησης για την ομάδα μας, αλλά και άλλες ανάλογες προσπάθειες εδώ:http://creatingrealities.ning.com/forum/topics/omhada-mplhe-oyranohi 
____________________

Dear Friends
 I would like to remind you of our synchronized meditation on Sunday's at 10pm

Let us meet again in the "Blue Skies"
Thank you for beign part of this - Let your friends know about this activity - Forward the links bellow

With deep respect
Vicky Chrysou -toxotissa (sagittarius woman)


PS: Remember we now have our own team forum here: http://creatingrealities2.ning.com/forum/topics/blue-skies-team-about-our

______________________

Liebe Freunde
Ich moechte Euch hiermit an unseresynchronisierte Meditation an Sonntags um 22:00Uhr erinnern

Lasset uns mal wieder in die "Blauen Himmeln" treffen
Vielen Dank fuer Ihre Teilnahme - Lassen Sie Eure Freunde ebenfalls von diese Aktion wissen - Senden Sie die entprechende links weiter

Mit tiefem Respect
Vicky Chrysou -toxotissa (Sagittarius)


-Vergisst nicht wir haben nun unseren eigenen Team-Forum (momentan nur in englisch und griechish, siehe links oben- Falls es so noetig wird werden wir einen Deutschprachigen Forum ebenfalls starten)

Οne Peace Live- webcast

Ok folks, here we go: One Peace Live Video Webcast access information.

For English, Spanish and German, you can obtain a free ticket and watch the video Webcast live at our friends at EsoGuru. For Japanese, you'll visit the Japanese One Peace Live site. All of these can be accessed using this link:
http://commonpassion.org/one-peace-live/aura-festival-live-broadcast-information

This link is only for Common Passion members and those of you who have made your "I Am One Peace" proclamation. If you'd like to invite others (please do!) please send them to the link below so they can make their own proclamation; they will then be instantly given the video Webcast access information:

http://commonpassion.org/group/one-peace-live/how-to-participate

To say that this is a once-in-a-lifetime event is an understatement. This has never happened before and is very unlikely to ever happen again. Please don't miss this unique and remarkable opportunity to receive Buddha's wisdom and the fulfillment of your destiny. Now is the time!

Τηλεματική σύνδεση στην Παγκόσμια Τελετή Ειρήνης

Έλαβα μόλις τις οδηγίες σύνδεσης μέσω webcast! και σας ενημερώνω άμεσα!<br />
<br />
Λοιπόν μεταφράζω από την ειδοποίηση!<br />
<br />
Για αγγλικά, ισπανικά και γερμανικά, μπορείτε να αποκτήσετε ένα "δωρεάν εισιτήριο" και να παρακολουθήσουν το βίντεο Webcast μέσω των φίλων του One Live Peace στο EsoGuru. Για τα ιαπωνικά, θα επισκεφθείτε το ιαπωνικό One Live Peace site. Όλα αυτά μπορούν να προσεγγιστούν χρησιμοποιώντας αυτό το σύνδεσμο:<br />
<br />
<a href="http://commonpassion.org/one-peace-live/aura-festival-live-broadcast-information" target="_blank">http://commonpassion.org/one-peace-live/aura-festival-live-broadcas...</a><br />
<br />
Η σύνδεση αυτή ε<b>ίναι μόνο για τα μέλη του CommonPassion (!!!) και όσους από εσάς έχουν κάνει τη διακύρηξη "I Am One Peace"</b> Αν θέλετε να προσκαλέσετε άλλους (παρακαλώ!) Μπορείτε να τα στείλετε στον παρακάτω σύνδεσμο, ώστε να μπορούν να κάνουν τη δική τους διακήρυξη. Στη συνέχεια θα τους δοθούν αμέσως οι πληροφορίες για την πρόσβαση στο βίντεο-Webcast:<br />
<br />
<a href="http://commonpassion.org/group/one-peace-live/how-to-participate" target="_blank">http://commonpassion.org/group/one-peace-live/how-to-participate</a><br />
<br />
Το να πούμε ότι αυτό το γεγονός συμβαίνει μόνο μια φορά στη ζωή μας είναι μια συγκρατημένη περιγραφή. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ πριν και είναι πολύ πιθανό να μην συμβεί και ποτέ ξανά. <b>Παρακαλώ μην χάσετε αυτή τη μοναδική και αξιοσημείωτη ευκαιρία να λάβεται τη "σοφία του Βούδα" και την εκπλήρωση του πεπρωμένου σας. Τώρα είναι η ώρα!</b>
Πληροφορίες και εδώ:
http://commonpassion.org/blog/%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-webcast-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%AC%CF%82

Saturday, October 30, 2010

4oς Συντονισμένος Οραματισμός "Μπλέ Ουρανοί" - 4th synchronized Meditation "Blue Skies" - 4e synchronisierte Meditation "Blaue Himmeln"

Αγαπημένοι φίλοι
σας θυμίζω τον καθιερωμένο Κυριακάτικο συντονισμό μας για αύριο στις 10μμ.

Καλή αντάμωση στους "Μπλέ Ουρανούς"
Ευχαριστώ που είστε μέρος της προσπάθειας - ενημερώστε και άλλους φίλους σας- διαδώστε τα παρακάτω λινκ

Με αγάπη
Βίκυ Χρυσού -τοξότισσα


ΥΓ:Μην ξεχνάτε πως ήδη έχουμε ιδιωτικό χώρο συζήτησης για την ομάδα μας, αλλά και άλλες ανάλογες προσπάθειες εδώ:http://creatingrealities.ning.com/forum/topics/omhada-mplhe-oyranohi 
____________________

Dear Friends
 I would like to remind you of our synchronized meditation on Sunday's at 10pm

Let us meet again in the "Blue Skies"
Thank you for beign part of this - Let your friends know about this activity - Forward the links bellow

With deep respect
Vicky Chrysou -toxotissa (sagittarius woman)


PS: Remember we now have our own team forum here: http://creatingrealities2.ning.com/forum/topics/blue-skies-team-about-our

______________________

Liebe Freunde
Ich moechte Euch hiermit an unseresynchronisierte Meditation an Sonntags um 22:00Uhr erinnern

Lasset uns mal wieder in die "Blauen Himmeln" treffen
Vielen Dank fuer Ihre Teilnahme - Lassen Sie Eure Freunde ebenfalls von diese Aktion wissen - Senden Sie die entprechende links weiter

Mit tiefem Respect
Vicky Chrysou -toxotissa (Sagittarius)


-Vergisst nicht wir haben nun unseren eigenen Team-Forum (momentan nur in englisch und griechish, siehe links oben- Falls es so noetig wird werden wir einen Deutschprachigen Forum ebenfalls starten)