Monday, January 10, 2011

Έναρξη εργασιών 2ου κύκλου - Beginn of 2nd workcycle - 2ter work-Zyclus beginnt

Αγαπητά μέλη της Ομάδας
οι ψεκαστικές επιχειρήσεις εντάθηκαν ιδιαίτερα στο επίκεντρο του συντονισμού μας (Καρδίτσα-Θεσσαλία) αλλά και σε όλη την Ελλάδα.

Βέβαια είναι ιδιαίτερα αδύναμες, αφού ο ήλιος και η συντονισμένη μας πρόθεση ανοίγουν τρύπες και η ζωογόνηση όλων με τις ευεργετικές ποιότητες της ηλιακής ενέργειας νικά.
Οφείλουμε ωστόσο να συντηρήσουμε και να ενδυναμώσουμε τη δική μας πραγματικότητα των Μπλε Ουρανών, οπότε περνάμε σε ένα 2ο κύκλο εργασιών, ο οποίος θα αποτελεί συνισταμένη τόσο του εβδομαδιαίου οραματισμού μας, όσο και ενός καθημερινού μάντρα.

Ζητώ από όλα τα μέλη κατ' αρχήν να διαδώσουν τις τεχνικές πνευματικής αντιμετώπισης των ψεκασμών, αλλά και του κειμένου οραματισμού μας, όπου και όπως μπορούν σε ελληνικές κοινότητες, διαδυκτιακά ή δια ζώσης.

Μία φορά την εβδομάδα τουλάχιστον, κάθε Κυριακή, θα συντονιζόμαστε στις 10μμ για πλήρη οραματισμό. Όσοι μπορούν και θέλουν και καθημερινά, παρέα με τη δική τους ομάδα ή μόνοι τους σε συντονισμό με την ομάδα των Μπλε Ουρανών.

Και καθημερινά όμως έστω για πέντε λεπτά, θα στέλνουμε στις 10μμ (ή όποια άλλη στιγμή μας βολεύει) την πρόθεση μας. Τι θα κάνουμε? Απλά θα δημιουργούμε νοερά την εικόνα των μπλε καθαρών ουρανών με τον ήλιο να λάμπει και με δύναμη ψυχής με απόλυτη πεποίθηση και βεβαιότητα θα επαναλαμβάνουμε μια φράση επιβεβαίωσης, αφού δούμε την εικόνα: "Και έτσι είναι, οι ουρανοί είναι μπλε καθαροί, και ο ήλιος λάμπει και μας ζωογονεί" (Όσοι δεν καταφέρνουν με την πρώτη να δουν νοερά την εικόνα φτάνει να επαναλαμβάνουν τρεις φορές τη φράση επιβεβαίωσης με την ανάλογη πεποίθηση βεβαιότητας πως έτσι ΕΙΝΑΙ!!!).


**********************
2ter work-Zyclus beginnt
*****************

Sehr geehrte Mitglieder der Gruppe
Die Chemtrails Operationen wurden vor allem in den Herzen unserer Koordinierung (Karditsa, Thessalien) und in ganz Griechenland intensiviert.

Sicherlich sind diese nun mehr sehr schwach, da die Sonne und unsere koordinierte Absicht, Löcher in diese "chemtrail Suppe" kreieren und all die positiven Eigenschaften der Sonnenenergie gewinnt.

Wir aber, zur Erhaltung und Stärkung unserer eigenen Realität von blauen Himmeln, betreten nun eine zweite Phase, die Komponente unserer wöchentlichen koordinierten Meditation sowie ein tägliches Mantra beinhaltet.

Ich bitte grundsätzlich alle Mitglieder die Texte spirituelen technischen Mittel "gegen" chemtrails, und unsere coordinierte Meditation zu verbreiten, wie immer und wann Immer Sie können in Gemeinden, per Internet oder persönlich.

Einmal in der Woche, mindestens jeden Sonntag um 10pm, werden wir uns für die vollständige Meditation koordinieren. Diejenigen, die fähig und willens sind koennen dies auch jeden Tag, zusammen mit ihrer eigenen Gruppe oder allein, in Abstimmung mit der Gruppe der blauen Himmel durchfuehren.

Aber auch äglich, für fünf Minuten, werden wir um 10pm (oder andere Zeit, die günstig für jeden von uns ist) unsere Absicht senden . Was ist zu tun? Wir werden einfach eine Vorstellung von der blauen klaren Himmel mit der scheinenden Sonne innerlich visualisieren und mit der Kraft der Seele -mit absoluter Überzeugung und Gewissheit - werden wir eine Bestätigungs-Phrase (mantra) wiederholen, nachdem wir das Bild spirituell sehen: "Und so ist es, der Himmel ist klar blau und die Sonne scheint und belebt uns "(diejenigen, die die anfangs das Bild innerlich nicht sehen koennen brauchen sich keine Sorge zu machen, es reicht, den Satz/mantra dreimal mit Sicherheit zu wiederholen, dass es so IST !!!).

*************
Beginn of 2nd workcycle
*****************

Dear Group Members
The spraying operations were intensified especially in the heart of our coordination (Karditsa, Thessaly) and throughout Greece.

Certainly they are very weak, since the sun and our coordinated intention to open holes and of all the beneficial qualities of solar energy win.

We, however, have to preserve and strengthen our own reality of blue sky, so we are entering a second cycle of coordenated work, which will be a component of both our weekly vision of the blue skyes (as we use to do, see the whole text of coordenated meditation) as well as a daily mantra.

I ask all members in principle to disseminate the technical spiritual response to chemtrails, and our coordenated meditatio , where you can in Greek communities, and international communities of good will, through internet or in person.

At least once a week, every Sunday, we will be coordinated at 10pm for full meditation. Those who are able and willing can do this every day, along with their own group or alone, in coordination with the group of blue skies.

But we will also sent every day for five minutes, at 10pm (or any other time convenient time to each of you) to our intent. What to do; We will simply create a mental picture of the blue clear sky with the sun shining and enegetisize this through soul power with absolute conviction and certainty and then we will repeat a phrase confirmation (mantra), after seeing the picture: "And so it is, the skies are clear blue and the sun shines and enlivens us " (those who fail to see at the beginning the mental image, have not to worry, it is enough to repeat the phrase three times by remaining absolutely certain that so IT is !!!).

No comments:

Post a Comment